11 մայիսի 2020

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ապրիլ ամսին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ