02 հոկտեմբերի 2019

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019 թ. սեպտեմբերին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ