01 հուլիսի 2019

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

2019թ. հունիսին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն